15 Nisan 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31455

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA

ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgili müdürlüğe Ek-9’da yer alan başvuru dilekçesi ile şahsen ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imza ile başvuruda bulunan operatörler aşağıdaki şartları yerine getirdiği takdirde kayıt altına alınır ve kayıt numarası verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına “müdürlük ya da” ibaresinden sonra gelmek üzere “ithalat hariç” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi, üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ile dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek-7/A’da yer alan özel şartların yerine getirilmesi durumunda operatörün Ek-10’da yer alan bitki pasaportunun basılması talebini içeren dilekçenin şahsen ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imza ile müracaatı üzerine bitki pasaportu müdürlükçe düzenlenir.”

“Kayıtlı operatörler bitki pasaportu basma yetkisi için faaliyet gösterdiği yerdeki müdürlüğe Ek-11’de yer alan bitki pasaportu basma yetkisini içeren dilekçenin şahsen ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imza ile müracaatta bulunurlar.”

“Ek-1’de yer alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ithal edilmiş ise; bitki pasaportu, operatörün Ek-12’de yer alan dilekçenin şahsen ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imza ile ithalat başvurusu sırasında yapacağı müracaatı üzerine Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamında ithalat işlemini gerçekleştirecek müdürlükçe basılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-9, Ek-10, Ek-11 ve Ek-12 eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ

–– Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2)

MADDE 13 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.


444 66 35