4 Mayıs 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32180

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK

FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE

MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Değişikliklere uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle değiştirilen farmakolojik aktif maddeler ile ilgili faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/7/2023 tarihine kadar bu değişiklik hükümlerine uymak zorundadır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin EK-1’indeki Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri başlıklı Bölüm-1’de yer alan İzinli Maddeler listesindeki “Bambermycin” isimli aktif maddeye ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı listede yer alan “Hypericum perforatum” isimli aktif maddeye ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

Bambermycin

-----

Tavşan

MKL

gerekmemektedir

-----

Sadece ağız yoluyla kullanım

içindir.

Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler

Flavophospholipol A

Kanatlı hayvanlar

100 μg/kg

Kas

Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda

kullanılmaz.

100 μg/kg

Deri ve yağın doğal

oranlarında

3 000

μg/kg

Karaciğer

20 000 μg/kg

Böbrek

Imidacloprid

Imidacloprid

Balık

600 μg/kg

Kas ve derinin doğal oranlarında

------

Antiparaziterler/

Dış parazitlere karşı etkili maddeler

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

 


444 66 35