23 Haziran 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32230

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/4)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 11/5/2023 tarihli ve 32187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3) çerçevesinde 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasının (kota) dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Kota uygulaması

MADDE 3- (1) Kota dağıtımı kapsamında yapılacak ithalatta, Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 4- (1) 5 inci maddede belirtilen İran menşeli eşyaya yönelik kota başvuruları Gümrükler Tek Pencere Sistemi (sistem) kapsamında Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-Hizmetler” ve “E-İşlemler” başlığı altındaki “İthalat Belge İşlemleri” bölümünde yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de başvurulabilir.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin bu Tebliğ kapsamında firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Yeni Başvuru Girişi” ekranında belge türü alanında “TPS-0951-İthal Lisansı (Korunma)”, Karar/Tebliğ olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulması ve ithal edilecek eşyaya ait proforma fatura veya ticari fatura ile Ek-2’de yer alan formun hazırlanarak eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanmak suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sistem kaynaklı sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır ve başvuru sahibinin ticaret sicil tasdiknamesi başvuru formuna eklenir.

(5) Eksik başvuru yapılması halinde, Bakanlıkça başvuru sahibine eksikliklerin tamamlanması için başvuru sırasına ilişkin öncelik hakkı saklı kalacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere beş iş günü ek süre verilir. Başvuru sahibi, kendisine sistem üzerinden eksiklik bildirimi yapılan tarihi takip eden beş iş günü içinde eksiklikleri tamamlamazsa başvuru sırasına ilişkin öncelik hakkını kaybeder.

Kota miktarı

MADDE 5- (1) Kota, aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır:

Kotanın dağıtılması

MADDE 6- (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg’ı aşamaz.

(2) Daha önce ithal lisansı almış olan başvuru sahiplerinin yeni başvurularının karşılanması için önceki alınan lisanstaki miktarın tamamına ait ithalat işlemlerinin sonlanmış olması ve önceki lisans düzenleme tarihinden itibaren 30 gün geçmiş olması gerekir.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

MADDE 7- (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kota tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(2) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(3) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından bildirim tarihini takip eden beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(4) Kota dağıtımına konu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(6) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından mahsup edilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal eşyayla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuru ya da inceleme aşamasında sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık veya eksiklik başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Yetki

MADDE 9- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ 2/7/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 


444 66 35