Azo Uygulamaları Talimatı

2021/18 Bazı Tekstil ve Kimyasalların Denetimine İlişkin Tebliğ Açıklamaları ve  2021/26 sayılı ÜGD Tebliği ile yapılan değişiklik açıklamaları

 

 

Denetimi Yapacak Birim: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüklerini ve Ticaret Denetmenleri Servislerini,

 

Denetimin Yapılacağı Aşama : Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılacaktır.

Denetimler: Tescil öncesinde TAREKS üzerinden yapılacaktır.

Bu Tebliğ,

                -Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen ürünleri

               -Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünleri kapsamaz.

 

 

Başlangıç Tarihi: 01/03/2021 tarihinden itibaren bu denetimler başlayacaktır.

 

 

Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin Yapılacak İşlemler :  Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca azo renklendiriciler ve azo boyar maddelere ilişkin şartların sağladığını gösterir test raporu ve ürünleri tanıtıcı dokümanları temin etmesi gerekmektedir.

 

TAREKS üzerinden başvurusu yapılan her ürün için sisteme görsel doküman yüklenmeyecek, sadece fiili denetime yönlendirilen ürünler için ürünleri tanıtıcı doküman yüklenmesi gerekir.

  

Firma tarafından sunulacak ürünlerin kimyasal içeriklerinin ilgili teknik mevzuata uygunluğunu gösterir test raporlarının kabul edileceği bildirilmiştir. Firmalarımızın bu test raporlarını onaylanmış kuruluşlara önceden yaptırması hem ürünün güvenliği hem de zaman kaybı önlemek açısından önemlidir.

 

İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur

 

Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir

 

 

 

Geri Gelen Eşya İçin Muafiyet: Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur


444 66 35