11 Mayıs 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32187

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MECBURİ UYGULAMAYA ALINAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN

TÜRK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM 2022/40)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, mecburi uygulamaya alınan ürünlere ilişkin Türk Standartlarına dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Ek-1’de yer alan ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanan Türk Standartlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 550 nci maddesinin dördüncü fıkrası ve 12/3/2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Zorunlu uygulama

MADDE 4- (1) Ek-1’de yer alan Türk Standartları, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihteki tadilleri ile birlikte imalat ve piyasaya arz safhalarında mecburi olarak uygulamaya konulmuştur.

(2) Ek-1’de yer alan Türk Standartları kapsamına giren ürünleri imal eden ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Temin

MADDE 5- (1) Ek-1’de yer alan Türk Standartları, TSE Merkez Teşkilatından, belgelendirme müdürlüklerinden ve il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Karşılıklı tanıma

MADDE 6- (1) Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde belirtilen kurallara uygun olduğu varsayılır. Bu kuralların uygulanması Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

 


444 66 35